Giải phương trình(x-3)^2-(2x+7)^2=0

Giải phương trình(x-3)^2-(2x+7)^2=0Viết một bình luận

Câu hỏi mới