Giải phương trình a) 3x – 2 ( x – 3 )= 6 b) 2x – 3 / 2 + x – 5/ 3 = 5 / 6

Giải phương trình

a) 3x – 2 ( x – 3 )= 6

b) 2x – 3 / 2 + x – 5/ 3 = 5 / 6Viết một bình luận

Câu hỏi mới