Không tính giá trị của mỗi biểu thức hãy so sánh [(2015-2014)/(2015+2014)]^2và 2015^2-2014^2/2015^2+2014^2

Không tính giá trị của mỗi biểu thức hãy so sánh

[(2015-2014)/(2015+2014)]^2và 2015^2-2014^2/2015^2+2014^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới