một hình chữ nhât dài bằng 5/4 chiều rồng . nêu tăng chiều dài thêm 3 cm và tăng chiều rộng thêm 8 cm thì hình chữ nhật tr

một hình chữ nhât dài bằng 5/4 chiều rồng . nêu tăng chiều dài thêm 3 cm và tăng chiều rộng thêm 8 cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông .tính diện tích hình chữ nhật ban đầu

1 bình luận về “một hình chữ nhât dài bằng 5/4 chiều rồng . nêu tăng chiều dài thêm 3 cm và tăng chiều rộng thêm 8 cm thì hình chữ nhật tr”

 1. Giải đáp: $500c{m^2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là $a\left( {a > 0} \right)\left( {cm} \right)$
  Chiều dài ban đầu là $\dfrac{5}{4}.a\left( {cm} \right)$
  Tăng chiều dài thêm 3cm và tăng chiều rộng thêm 8cm thì thành hình vuông nên:
  $\begin{array}{l}
  a + 8 = \dfrac{5}{4}.a + 3\\
   \Leftrightarrow \dfrac{5}{4}.a – a = 8 – 3\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{4}.a = 5\\
   \Leftrightarrow a = 20\left( {cm} \right)\\
   \Leftrightarrow \dfrac{5}{4}.a = 25cm\\
   \Leftrightarrow S = 20.25 = 500\left( {c{m^2}} \right)
  \end{array}$
  Vậy diện tích hình chữ nhật là $500c{m^2}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới