Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x²y + 2x + 4xy + x² + 2y + 1

Phân tích đa thức thành nhân tử:

2x²y + 2x + 4xy + x² + 2y + 1Viết một bình luận

Câu hỏi mới