Tìm x nguyên để Căn x trừ 1 chia hết cho căn x trừ 3

Tìm x nguyên để Căn x trừ 1 chia hết cho căn x trừ 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới