Tổng của hai số bằng 156. Số này gấp 5 lần số kia. Tìm hai số đó

Tổng của hai số bằng 156. Số này gấp 5 lần số kia. Tìm hai số đóViết một bình luận

Câu hỏi mới