Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a, x² – 2xy + y² – 10x + 10y B, x²+ 7x + 12

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a, x² – 2xy + y² – 10x + 10y
B, x²+ 7x + 12

2 bình luận về “Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a, x² – 2xy + y² – 10x + 10y B, x²+ 7x + 12”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2 – 2xy + y^2 – 10x + 10y
  = (x – y)^2 – 10(x – y)
  = (x – y)(x – y – 10)
  $\\$
  b) x^2 + 7x + 12
  = x^2 + 3x + 4x + 12
  = x(x + 3) + 4(x + 3)
  = (x + 4)(x + 3).

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   a)x^2-2xy+y^2-10x+10y
  =(x^2-2xy+y^2)+(-10x+10y)
  =(x-y)^2-10(x-y)
  =(x-y)(x-y-10)
  b)x^2+7x+12
  =x^2+3x+4x+12
  =(x^2+3x)+(4x+12)
  =x(x+3)+4(x+3)
  =(x+3)(x+4)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới