Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a. 36a4-y2 b. 6×2 +x -2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. 36a4-y2 b. 6×2 +x -2Viết một bình luận

Câu hỏi mới