Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: c) 10 x(x-y)-8(y-x) d) (3 x+1)^2-(x+1)^2 e) x3+ y3+ z3 3xyz f) 5x^2 10xy + 5y^2 2

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
c) 10 x(x-y)-8(y-x)
d) (3 x+1)^2-(x+1)^2
e) x3+ y3+ z3 3xyz
f) 5x^2 10xy + 5y^2 20z^2
g) x^3 x + 3x^2y + 3xy2+ y^3 y

1 bình luận về “Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: c) 10 x(x-y)-8(y-x) d) (3 x+1)^2-(x+1)^2 e) x3+ y3+ z3 3xyz f) 5x^2 10xy + 5y^2 2”

 1. Giải đáp:
  c)2(x-y)(5x-4)
  d)2x(4x+2) 
  e)(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)
  f)5(x-y-2z)(x-y+2z)
  g)(x+y)(x+y-1)(x+y+1)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  c)
  10x(x-y)-8(y-x)
  =10x(x-y)-8(x-y)
  =2(x-y)(5x-4)
  d)
  (3x+1)^2-(x+1)^2
  =[(3x+1)-(x+1)].[(3x+1)+(x+1)]
  =(3x+1-x-1)(3x+1+x+1)
  =2x(4x+2) 
  e)
  x^3+y^3+z^3-3xyz
  =(x+y)^3-3xy(x+y)+z^3-3xyz
  =(x+y+z)[(x+y)^2-(x+y)z+z^2]-3xy(x+y+z)
  =(x+y+z)(x^2+2xy+y^2-xz-yz+z^2-3xy)
  =(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)
  f)
  5x^2-10xy+5y^2-20z^2
  =5[(x^2-2xy+y^2)-4z^2]
  =5[(x-y)^2-(2z)^2]
  =5[(x-y-2z)(x-y+2z)]
  =5(x-y-2z)(x-y+2z)
  g)
  x^3-x+3x^2y+3xy^2+y^3-y
  =(x^3+3x^2y+3xy^2+y^3)-(x+y)
  =(x+y)^3-(x+y)
  =(x+y)[(x+y)^2-1]
  =(x+y)(x+y-1)(x+y+1)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới