Phân tích đa thức thành nhân tử: `2x^2 -3x-5`

Phân tích đa thức thành nhân tử: `2x^2 -3x-5`

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử: `2x^2 -3x-5`”

 1. $\text{2x² – 3x – 5}$
  $\text{= 2x² + 2x – 5x – 5}$
  $\text{= (2x² + 2x) – (5x + 5)}$
  $\text{= 2x(x + 1) – 5(x + 1)}$
  $\text{= (x + 1)(2x – 5)}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới