Phân tích đa thức thành nhân tử (X+5)²-(3x-1)(3x+1)

Phân tích đa thức thành nhân tử
(X+5)²-(3x-1)(3x+1)

1 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử (X+5)²-(3x-1)(3x+1)”

 1. Giải đáp:
   (x+5)^{2}-(3x-1).(3x+1)
  =(x^{2}+2.x.5+5^{2})-[(3x)^{2}-1^{2}]
  =x^{2}+10x+25-(9x^{2}-1)
  =x^{2}+10x+25-9x^{2}+1
  =-8x^{2}+10x+26
  =-2.(4x^{2}-5x-13)
  ÁP DỤNG HĐT: (A+B)^{2}=A^{2}+2AB+B^{2}
  HĐT:(A-B).(A+B)=A^{2}-B^{2}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới