phân tích đa thức thành nhân tử a,3a^2-6ab+3b^2-12c^2 b, x^2-25+y^2+2xy c, a^2+2ab+b^2-ac-bc

phân tích đa thức thành nhân tử
a,3a^2-6ab+3b^2-12c^2
b, x^2-25+y^2+2xy
c, a^2+2ab+b^2-ac-bcViết một bình luận

Câu hỏi mới