Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 7x^2+3x b) 9x^2-4 c) 8x^2y+4xy^2 Giúp eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 7x^2+3x
b) 9x^2-4
c) 8x^2y+4xy^2
Giúp eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

2 bình luận về “Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 7x^2+3x b) 9x^2-4 c) 8x^2y+4xy^2 Giúp eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) 7x^2 + 3x = x(7x + 3)
    b) 9x^2 – 4 = (3x)^2 – 2^2 = (3x – 2)(3x + 2)
    c) 8x^2y + 4xy^2 = 4xy(2x + y)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới