Phân tích đa thức thành nhân tử : x² + y² – z² – 2xy + 6z – 9

Phân tích đa thức thành nhân tử :
x² + y² – z² – 2xy + 6z – 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới