phân tích nhân tử x^4+3x^3+x+3

phân tích nhân tử
x^4+3x^3+x+3Viết một bình luận

Câu hỏi mới