Phương trình ( $x^{2}$ + 1)x = 0 tương đương vs pt nào dưới đây (Giải thích giúp mình mỗi pt tương đương, những cái pt không

Phương trình ( $x^{2}$ + 1)x = 0 tương đương vs pt nào dưới đây (Giải thích giúp mình mỗi pt tương đương, những cái pt không tương đương không cần giải thích)
A. 2x=x
B. $x^{2}$ + 1 = 0
C. x( x – 1 )=0
D.4x = x + 3

1 bình luận về “Phương trình ( $x^{2}$ + 1)x = 0 tương đương vs pt nào dưới đây (Giải thích giúp mình mỗi pt tương đương, những cái pt không”

 1. (x^2+1)x=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=-1 \ (\text{Vô lý})\end{array} \right.\) 
  ⇔ x=0
  Tập nghiệm của phương trình trên là S={0}
  Lại có:
  2x=x
  ⇔ 2x-x=0
  ⇔ x=0
  Tập nghiệm của phương trình trên là S={0}
  Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm ⇒ (x^2+1)x=0 và 2x=2 là hai phương trình tương đương

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới