Pt nào tương đương với pt 5x – 10 = 0 A,5x = – 10 B.-x – 2 = 0 C.(2x – 4) (x^2 + 1) = 0 D.5x + 10 = 0

Pt nào tương đương với pt 5x – 10 = 0
A,5x = – 10
B.-x – 2 = 0
C.(2x – 4) (x^2 + 1) = 0
D.5x + 10 = 0

1 bình luận về “Pt nào tương đương với pt 5x – 10 = 0 A,5x = – 10 B.-x – 2 = 0 C.(2x – 4) (x^2 + 1) = 0 D.5x + 10 = 0”

 1. 5x – 10 = 0
  <=> 5x = 10
  <=> x = 2 
  Vậy S = 2 
  A) 5x = -10
  <=> x = -2 
  Vậy S = {-2)
  => Loại
  B) -x – 2 = 0
  <=> – x = 2
  <=> x = -2 
  Vậy S = {-2}
  => Chọn 
  c) (2x-4)(x^2+1) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}2x-4=0\\x^{2}+1=0\end{array} \right.\) 
  Vì x^2 >=0, AA x in RR
  => x^2 + 1 >= 1 > 0 , AA x in RR
  => 2x -4=0
  <=> 2x = 4
  <=> x = 2 
  Vậy S = {2}
  => Loại
  D) 5x + 10 = 0
  <=> 5x = -10
  <=> x = -2  
  Vậy S = {-2}
  => Chọn 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới