`Q = ( x^2 + 9 )/( 6x )` So sánh `Q` và `1/Q`

`Q = ( x^2 + 9 )/( 6x )`
So sánh `Q` và `1/Q`

2 bình luận về “`Q = ( x^2 + 9 )/( 6x )` So sánh `Q` và `1/Q`”

Viết một bình luận