$\small\color{red}{\bf{\boxed{\textbf{3}}}}$ Cho tứ giác `\text{ABCD}` có `\hat{\text{B}} + \hat{\text{D}} = 180^{\circ}“\co

$\small\color{red}{\bf{\boxed{\textbf{3}}}}$ Cho tứ giác `\text{ABCD}` có `\hat{\text{B}} + \hat{\text{D}} = 180^{\circ}“\color{teal}{\bb \text{.}}` Biết `\text{AB}` cắt `\text{CD}` tại `\text{E}“\color{olive}{\bb \text{,}}` `\text{AC}` cắt `\text{BD}` tại `\text{F}“\color{green}{\bb \text{.}}`
`\color{purple}{\bb \text{a)}}` Chứng minh: `\text{EA} \cdot \text{EB} = \text{EC} \cdot \text{ED}“\color{green}{\bb \text{.}}`
`\color{purple}{\bb \text{b)}}` Chứng minh: `\hat{\text{ACD}} = \hat{\text{ABD}}“\color{green}{\bb \text{.}}`
`\color{purple}{\bb \text{c)}}` Chứng minh: `\text{FA} \cdot \text{FC} = \text{FB} \cdot \text{FD}“\color{green}{\bb \text{.}}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới