Tam giác ABC có AB = 7cm , BC = 9cm , AC = 12cm tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất bằng 8,4 cm . Tính c

Tam giác ABC có AB = 7cm , BC = 9cm , AC = 12cm tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC có cạnh nhỏ nhất bằng 8,4 cm . Tính các cạnh còn lại của tam giác DEF.Viết một bình luận

Câu hỏi mới