Theo kế hoạch, một dây chuyền phải sản xuất một số sản phẩm trong 18 ngày với số lượng sản phẩm làm được trong mỗi ngày là nh

Theo kế hoạch, một dây chuyền phải sản xuất một số sản phẩm trong 18 ngày với số lượng sản phẩm làm được trong mỗi ngày là như nhau. do mỗi ngày dây chuyền đã sản xuất vượt quá 10 sản phẩm nên sau 16 ngày dây chuyền chẳng những đã hoàn thành kế hoạch mà còn làm thêm được 20 sản phẩm nữa. tính số sản phẩm thực tế dây chuyền làm được trong mỗi ngày
giải chi tiết ra giúp mik nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới