thực hiện các phép tính `a)5x(3x-4)` `b)(x^2+4x+4):(x+2)`

thực hiện các phép tính
`a)5x(3x-4)`
`b)(x^2+4x+4):(x+2)`

2 bình luận về “thực hiện các phép tính `a)5x(3x-4)` `b)(x^2+4x+4):(x+2)`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5x (3x – 4)
  = 5x . 3x – 5x . 4
  = (5.3).(x.x) – (5.4).x
  = 15x^2 – 20x
  b) (x^2 + 4x + 4) : (x+2)
  =(x^2 + 2.x.2 + 2^2) : (x+2)
  = (x+2)^2 :(x+2)
  = (x+2)(x+2) : (x+2)
  = x+2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới