Tì x `a)x^2-49=0` `b)2x(x-3)+5x-15=0`

Tì x
`a)x^2-49=0`
`b)2x(x-3)+5x-15=0`

2 bình luận về “Tì x `a)x^2-49=0` `b)2x(x-3)+5x-15=0`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     a)
     x^2 -49=0
  => (x-7)(x+7)=0
  =>[(x-7=0),(x+7=0):}
  =>[(x=7),(x=-7):}
   Vậy [(x=7),(x=-7):}
     b)
     2x(x-3)+5x-15=0
  =>2x(x-3)+5(x-3)=0
  =>(2x+5)(x-3)=0
  =>[(2x+5=0),(x-3=0):}
  =>[(x=-5/2),(x=3):}
    Vậy [(x=-5/2),(x=3):}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới