Tiếp tục là phương trình nghiệm nguyên: `x^2 – 6x + 5y = y^2`

Tiếp tục là phương trình nghiệm nguyên:
`x^2 – 6x + 5y = y^2`Viết một bình luận

Câu hỏi mới