Tìm x 3x ( x + 4 ) – x – 4 = 0

Tìm x
3x ( x + 4 ) – x – 4 = 0

2 bình luận về “Tìm x 3x ( x + 4 ) – x – 4 = 0”

 1. 3x.(x+4)-x-4=0
  <=>3x.(x+4)-(x+4)=0
  <=>(x+4).(3x-1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x+4=0\\3x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x=\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy x={-4; 1/3}
   

  Trả lời
 2. 3x ( x + 4 ) – x – 4 = 0
  <=> 3x ^ 2 + 11 x − 4 = 0
  <=>( x + 4 ) ( 3 x − 1 ) = 0
  <=>{(x+4=0),(3x-1=0):}
  <=>{(x=-4),(x=1/3):}
  Vậy x in { -4 ; 1/3 }

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới