Tìm x X²-9=3(x-3) 3(3x²-1)=6-2(3x+2) Giúp em với ạ

Tìm x
X²-9=3(x-3)
3(3x²-1)=6-2(3x+2)
Giúp em với ạ

2 bình luận về “Tìm x X²-9=3(x-3) 3(3x²-1)=6-2(3x+2) Giúp em với ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      x²-9=3(x-3)
  ⇒(x-3)(x+3)-3(x-3)=0
  ⇒(x-3)(x+3-3)=0
  ⇒x-3=0          ⇒x=3
     x+3-3=0        x=0
  Vậy x∈(0;3)

  Trả lời
 2. #wdr
  x^2-9=3(x-3)
  x^2-9=3x-9
  x^2-3x=-9+9
  x(x-3)=0
  => x=0
  => x-3=0
  x=3
  Vậy x={0;3}
  —–
  3(3x^2-1)=6-2(3x+2)
  9x^2 -3=6-6x-4
  9x^2 +6x=-4+3
  9x^2+6x=-1
  9x^2+6x+1=0
  (3x+1)^2=0
  3x+1=0
  3x=-1
  x=-1/3
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới