Tìm `a,b` sao cho: `c.` Đa thức `3x^2+ax^2+bx+9` chia hết cho `x+3` và `x-3`

Tìm `a,b` sao cho:
`c.` Đa thức `3x^2+ax^2+bx+9` chia hết cho `x+3` và `x-3`

1 bình luận về “Tìm `a,b` sao cho: `c.` Đa thức `3x^2+ax^2+bx+9` chia hết cho `x+3` và `x-3`”

 1. đặt f(x)=3x²+ax+bx+9
  vì f(-3)=0
  ⇒3(-3)²+a(-3)²+b(-3)+9=0
  9a-3b+36=0
  3a-b=-12  (1)
  vì f(3)=0
  ⇒3.3²+3²a+3b+9=0
  9a+3b+36=0
  3a+b=-12  (2)
  từ (1) (2)
  ⇒$\left\{{{3a-b=-12}\atop{3a+b=-12}}\right.$ 
  ⇒$\left\{{{a=-4}\atop{b=0}}\right.$
  ⇒f(x)=3x²-4x²+0x+9
  f(x)=-x²+9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới