tìm x biết : (2x – 1 ) ² – (2x+5 )(2x-5) = 18

tìm x biết : (2x – 1 ) ² – (2x+5 )(2x-5) = 18

2 bình luận về “tìm x biết : (2x – 1 ) ² – (2x+5 )(2x-5) = 18”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới