tìm `x` biết: `x“.“(x – 2)` `+` `28` `=` `(x + 2)^2` `+` `12`

tìm `x` biết:
`x“.“(x – 2)` `+` `28` `=` `(x + 2)^2` `+` `12`

2 bình luận về “tìm `x` biết: `x“.“(x – 2)` `+` `28` `=` `(x + 2)^2` `+` `12`”

 1. ⇔x(x – 2) + 28 = (x + 2)^2 + 12
  ⇔x^2 – 2x + 28 = x^2 + 4x + 4 + 12
  ⇔x^2 – 2x + 28 = x^2 + 4x + 16
  ⇔x^2 – 2x + 28 = + (x^2 + 4x + 16)
  ⇔x^2 – 2x + 28 – (x^2 + 4x + 16) = 0
  ⇔x^2 – 2x + 28 – x^2 – 4x – 16 = 0
  ⇔(x^2 – x^2) + (-2x – 4x) + (28 – 16) = 0
  ⇔-6x + 12 = 0
  ⇔-6(x – 2) = 0
  ⇔x – 2 = 0
  ⇒ x = 2
  Vậy x = 2
   

  Trả lời
 2. $x(x-2) +28 = ( x+2)^2 + 12 $
  $<=> x(x-2) – (x + 2)^2 +28 -12 = 0 $
  $ <=> x^2 – 2x – ( x^2 + 4x + 4 ) + 16 = 0 $
  $ <=> x^2 – x^2 – 2x – 4x – 4 + 16 = 0 $
  $<=> -6x + 12 = 0 $
  $ <=> -6x = -12 $
  $<=> x = 2$
  $\text{ Vậy x = 2 }$
  $#dangduy34hd$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới