tìm các cặp số nguyên x,y , thoả mãn phương ,trình x^2-y^2-2x-3y=1

tìm các cặp số nguyên x,y , thoả mãn phương ,trình x^2-y^2-2x-3y=1

1 bình luận về “tìm các cặp số nguyên x,y , thoả mãn phương ,trình x^2-y^2-2x-3y=1”

 1. Phương trình ⇔ 4x² – 4y² – 8x – 12y = 4
  ⇔ (2x)² – 2.2x.1 + 1 – [(2y)² + 2.2y.3 + 3²] = -6
  ⇔ (2x-1)² – (2y+3)² = -6
  ⇔ (2x-1+2y+3)(2x-1-2y-3)=-6
  ⇔ (2x+2y+2)(2x-2y-4)=-6
  ⇔ (x+y+1)(x-y-2) = -3/2 (vô lý vì x,y là số nguyên)

  Trả lời

Viết một bình luận