Tìm các số `x, y` nguyên thỏa: ` x^2 -xy = 6x – 5y-8`

Tìm các số `x, y` nguyên thỏa: ` x^2 -xy = 6x – 5y-8`Viết một bình luận

Câu hỏi mới