Tìm giá trị của `m` để các phương trình sau có nghiệm tương ứng : `d). 2(2x+1)+18=3(x+2)(2x+m)` có nghiệm `x=1` `e). 3(m+2x)(

Tìm giá trị của `m` để các phương trình sau có nghiệm tương ứng :
`d). 2(2x+1)+18=3(x+2)(2x+m)` có nghiệm `x=1`
`e). 3(m+2x)(x+2)-2(2x+1)=18` có nghiệm `x=1`Viết một bình luận

Câu hỏi mới