Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: B = 4 – 3x – 2x^2

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: B = 4 – 3x – 2x^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới