Tìm giá trị nguyên n để giá trị của biểu thức 3n^3+10n^2-5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1

Tìm giá trị nguyên n để giá trị của biểu thức 3n^3+10n^2-5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1

1 bình luận về “Tìm giá trị nguyên n để giá trị của biểu thức 3n^3+10n^2-5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới