Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = x^2+2x-1/2x^2+4x+9

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức E = x^2+2x-1/2x^2+4x+9Viết một bình luận

Câu hỏi mới