tìm gtln A = -x^2 – 4y^2 + 6x – 8y + 3

tìm gtln A = -x^2 – 4y^2 + 6x – 8y + 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới