tìm gtln A = (x+3)^4 + (x-7)^4

tìm gtln A = (x+3)^4 + (x-7)^4Viết một bình luận

Câu hỏi mới