Tìm GTLN của biểu thức `Q = y^2/(9x^2 – 12xy + 5y^2)`

Tìm GTLN của biểu thức `Q = y^2/(9x^2 – 12xy + 5y^2)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới