Tìm GTLN và GTNN của biểu thức A=x^2-4x-12. (GTLN) B=-x^2-20x+5.(GTNN)

Tìm GTLN và GTNN của biểu thức
A=x^2-4x-12. (GTLN)
B=-x^2-20x+5.(GTNN)

2 bình luận về “Tìm GTLN và GTNN của biểu thức A=x^2-4x-12. (GTLN) B=-x^2-20x+5.(GTNN)”

 1. A=x^2-4x-12     (GTNN)
  A=x^2-2.x.2+2^2-12-2^2
  A=(x-2)^2-16>=-16
  Vì (x-2)^2>=0AAx
  Dấu “=” xảy ra khi x-2=0
                          => x=2
  Vậy $GTNN_{A}=-16$ khi x=2
  _______________
  B=-x^2-20x+5     (GTLN)
  B=-(x^2+20x-5)
  B=-(x^2+2.x.10+10^2-5-10^2)
  B=-[(x+10)^2-105]
  B=-(x+10)^2+105<=105
  Vì -(x+10)^2<=0AAx
  Dấu “=” xảy ra khi x+10=0
                          => x=-10
  Vậy $GTLN_{B}=105$ khi x=-10
  $#NTT$

  Trả lời
 2. Sửa đề:
  A=x^2-4x-12   (GTNNN)
  A=x^2-4x+4-16
  A=(x-2)^2-16
  Vì (x-2)^2\ge0
  Nên (x-2)^2-16\ge0-16=-16
  Hay A\ge-16
  Dấu = xảy ra khi:
  x-2=0<=>x=2
  Vậy GTNNN của A là -16 khi x=2
  Sửa đề: 
  B=-x^2-20x+5   (GTLN)
  B=-(x^2+20x+100)+105
  B=-(x+10)^2+105
  Vì -(x+10)^2\le0
  Nên -(x+10)^2+105\le0+105=105
  Hay B\le105
  Dấu = xảy ra khi:
  x+10=0<=>x=-10
  Vậy GTLN của B là 105 khi x=-10

  Trả lời

Viết một bình luận