Tìm `n` để cho trong `10` số tự nhiên liên tiếp từ `n + 1` đến `n + 10` có nhiều số nguyên tố nhất.

Tìm `n` để cho trong `10` số tự nhiên liên tiếp từ `n + 1` đến `n + 10` có nhiều số nguyên tố nhất.Viết một bình luận

Câu hỏi mới