Tìm `x` nguyên để `A = (x+2)/(x^2 + 2x +2)` có giá trị nguyên.

Tìm `x` nguyên để `A = (x+2)/(x^2 + 2x +2)` có giá trị nguyên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới