Tìm số tự nhiên x thoả mãn `|4x-5|<=2x+3` ( x N *, x là số dương )

Tìm số tự nhiên x thoả mãn
`|4x-5|<=2x+3` ( x N *, x là số dương )Viết một bình luận

Câu hỏi mới