Tìm tất cả các cặp số nguyên `(x; y)` thỏa mãn phương trình: `x^2-25` `=` `y(y+6)`

Tìm tất cả các cặp số nguyên `(x; y)` thỏa mãn phương trình:
`x^2-25` `=` `y(y+6)`
Viết một bình luận