tìm tất cả giá trị của n Z để 2n ² +n – 7 chia hết cho n – 2 làm chi tiết nhất có thể nha

tìm tất cả giá trị của n Z để 2n ² +n – 7 chia hết cho n – 2
làm chi tiết nhất có thể nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới