tìm x,y thỏa mãn phương trình: x ²-4x+y ²-6y+15=2

tìm x,y thỏa mãn phương trình: x ²-4x+y ²-6y+15=2Viết một bình luận