tính: `(x^2 + 1) (5-x)` `(x-2)(x^2+3x-4)` lẹ

tính:
`(x^2 + 1) (5-x)`
`(x-2)(x^2+3x-4)`
lẹ

2 bình luận về “tính: `(x^2 + 1) (5-x)` `(x-2)(x^2+3x-4)` lẹ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới