tính a) (15x^3 – 10x^2 +x -2) / (x-2) phân tích ra nhân tử b) 8x^3 – 8x^2 +2x rút gọn c) x^3 – 36x / x^2+6x rút gọn d) 2/

tính
a) (15x^3 – 10x^2 +x -2) / (x-2)
phân tích ra nhân tử
b) 8x^3 – 8x^2 +2x
rút gọn
c) x^3 – 36x / x^2+6x
rút gọn
d) 2/x-2 + 3/x+2 – 18-5x/x^2-4

1 bình luận về “tính a) (15x^3 – 10x^2 +x -2) / (x-2) phân tích ra nhân tử b) 8x^3 – 8x^2 +2x rút gọn c) x^3 – 36x / x^2+6x rút gọn d) 2/”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới