Tính $\color{red}{\textbf{(}}$rút gọn nếu có thể$\color{red}{\textbf{)}}$$\color{green}{\textbf{:}}$ `\bb \text{3)}` `-5x^{2}

Tính $\color{red}{\textbf{(}}$rút gọn nếu có thể$\color{red}{\textbf{)}}$$\color{green}{\textbf{:}}$
`\bb \text{3)}` `-5x^{2}y^{4}(3x^{2}y^{3} – 2x^{3}y^{2} – xy)`

2 bình luận về “Tính $\color{red}{\textbf{(}}$rút gọn nếu có thể$\color{red}{\textbf{)}}$$\color{green}{\textbf{:}}$ `\bb \text{3)}` `-5x^{2}”

 1. $\text{→ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{→ Ta có :}$
  $\text{- $5x²y^4$( 3x²y³ – 2x³y² – xy )}$
  $\text{= – 15$x^4y^7$ + 10$x^5y^6$ + 5x³$y^5$}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3) -5x^2 y^4 (3x^2 y^3 -2x^3 y^2 -xy)
  = (-5x^2 y^4) . 3x^2 y^3 – 5x^2 y^4 . (-2x^3 y^2)- 5x^2 y^4 . (-xy)
  = -15x^4 y^7 +10x^5 y^6 +5x^3 y^5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới