Tính phương trình tích: ( $x^{2}$ – 9) + (x + 3) (3 – 2x) = 0

Tính phương trình tích: ( $x^{2}$ – 9) + (x + 3) (3 – 2x) = 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới